Thailand D-STAR

D-STAR ย่อมาจาก Digital Smart Technology for Amateur Radio

เริ่มต้นพัฒนาโดย JARRL และ ICOM

ปัจจุบันเครื่องที่สามารถใช้ระบบนี้
มี 2 ยี่ห้อ คือ ICOM และ KENWOOD
สำหรับปัจจุบันประเทศไทยมีหลายรุ่นที่มีออนุญาตให้ใช้ได้
ได้แก่

รูปแบบการใช้งาน

Reflector แปลตามตัวคือตัวสะท้อน ในที่นี้คือทำหน้าสะท้อนข้อมูลของคนที่ส่งเข้าใน Reflector ให้ทุกคนที่เชื่อม Reflector เดียวได้รับข้อมูล การทำงานคล้ายกับห้อง Conference ของ Echolink แต่ต่างกันที่ Reflector สะท้อนข้อมูลทุกอย่าง เช่น ข้อมูลคอลซาย ข้อมูลเสียง ข้อมูลพิกัด ข้อมูล Text messages เป็นต้น ซึ่งข้อมูลต่างๆจะถูกแยกออกและส่งต่อไปยังระบบอื่นต่อไปเช่น ข้อมูลพิกัดจะส่งต่อเข้า Server ของระบบ APRS เป็นต้น

พารามิเตอร์หลักที่เกี่ยวข้องในระบบ D-STAR

  1. UR หรือ Your Call คือ Callsign ปลายทาง
  2. RPT1 คือ Callsign ของ Local Repeater คือรีพีทเตอร์ในอยู่ในพื้นที่ ที่ให้บริการเรา
  3. RPT2 คิอ Callsign ของ Gateway ซึงไม่จำเป็นต้องซ้ำกับ RPT1 แต่สำหรับกรณีของเรา Repeater ทุกตัวมี Computer ทำหน้าที่ Gateway อยู่ด้วย จึงใช้ Callsign เหมือนกันกับ RPT1
  4. My Callsign คือ Callsign ของเราเอง
*สำหรับเครื่องรุ่นใหม่ตั้งแต่ ID-51 ขึ้นไป สามารถเช็คพารามิเตอร์ที่ใช้ออกอากาศได้โดยการกดปุ่ม CS ค้างไว้จนได้ยินสัญญาณและหน้าจอจะแสดงค่าต่างๆออกมา

การตั้งค่าใช้งาน


73 ,88 de HS8JCV

D-STAR Thailand Admin Team